Vedtekter for FAU ved Haukerød skole

§ 1- Foreldrerådet
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

§ 3 – Styret
Det er styret i FAU som har stemmerett for vedtak.

§ 4 - Valg og konstituering
FAU velger en valgkomité i god tid før valget. Disse innstiller kandidater til FAU. Ledervervet bør avklares før valget. Valg av styrerepresentanter i nytt FAU skal skje i løpet av september måned. Styret i FAU skal bestå av følgende representanter: - Leder - Nestleder - 1 representant fra hvert trinn o Blant disse skal det velges:  Sekretær  Kasserer FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer samt eventuelt representant til det kommunale foreldreutvalg.

§ 5 - Komiteer
Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter

§ 6 - Møter
FAU har møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det. Annethvert møte skal være med foreldrekontakter fra alle klasser.

§ 7 - Oppgaver

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

§ 8- Samarbeid med skolens ledelse
FAU skal holde en klar profil hvor vi fronter barn og foreldres ønsker og behov i første rekke. Skolens oppfordres til å komme med innspill til FAU på endringer som man mener er til det bedre for elevene, men FAU skal stå fritt til å vurdere fremgangsmåten mot foreldre grupper/kontakter ved presentasjon av saker som er kommet inn. FAU skal i tilfeller der saker kommet inn fra skolens ledelse ta seg tid til å vurdere konsekvenser og komme frem til en felles beslutning rundt temaet som det drøftes, for så å overlevere ett formelt svar til skolens ledelse på saken.

§ 9 - Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på årsmøtet.

§ 10 - Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).

§ 11 - Endringer av vedtektene
Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet.


Last ned vedtektene her!