FAU Haukerød

Trafikksituasjonen ved skolen – Raveien.

Nærmiljøutvalget har sendt brev til teknisk etat i kommunen, hvor de uttrykker bekymring for trafikksituasjonen rundt skolen og ønsker tiltak for å forbedre situasjonen.

FAU følger opp med et eget brev til kommunen, hvor vi foreslår konkrete tiltak som dreier seg om både trafikksikkerhet og støy. Naboer har også kontaktet kommunen.Til Teknisk etat
v/Hans Øvrum

 TRAFIKKSITUASJONEN PÅ RAVEIEN FRA BOTTENVEIEN TIL SKOLMAR

 FAU ved Haukerød skole har i flere år vært bekymret for trafikken rundt skolen og barnas skolevei. Dagens situasjon ser for oss ut som forverret etter at bommene på E18 ble satt i drift. Det oppleves en stor økning av antall biler som passerer skolen hver dag. Vi tror dette skyldes at mange bilister heller kjører Raveien fra Skolmar for å slippe bompenger. Dessuten har utbyggingen rundt Pindsle og Fokserød også ført til økt trafikk.

Risikoen for skolebarna har dermed blitt større og vi ønsker at tiltak blir satt i verk. Det er riktignok gangbru ved skolen, men vi ser med bekymring på at ikke alle bruker denne selv om skolen oppfordrer både elever og foreldre om at broen må brukes. Dessuten er det mange barn som krysser veien etter skoletid da de skal på trening på Runar. Det er også flere farlige krysningspunkter:

Krysset Laskenveien-Raveien: fotgjengerfelt er uoversiktlig da det er for nærme krysset.

Haukerødkrysset er et stort uoversiktlig kryss for både barn og bilister. Dette gjelder særlig de som kommer gående fra nord og må krysse Klavenesveien.

Busstopp fra Haukerød til Bottenveien: barn som går av bussen her har kun fotgjengerfelt der de kan krysse veien ved Haukerød og Tingvoll. De andre busstoppene har ingen fotgjengerfelt.

Økt trafikk gir også økt støy, noe som har vist seg etter støymålinger i skolegården ut mot Raveien. Her er støynivået over lovlig grense som følge av trafikk langs Raveien. Dette er nok en indikasjon på at trafikken har økt og at tiltak må iverksettes. Vi ser også at tungtrafikken har økt betraktelig, noe som fører med seg ekstra mye støy. Vi mener det blir feil å flytte den flotte skaterampa eller skjerme skolegården. Dette fører til store kostnader for skolen og vi mener det heller skal brukes ressurser på tiltak langs Raveien. Her må støykilden reduseres, nemlig trafikken!

FAU ved Haukerød skole ønsker følgende tiltak:

Fartsgrensen bør senkes til 40km/t hele veien fra Skolmar til Bottenveien.

Fartsgrensen bør senkes til 30km/t fra Laskenveien til Haukerødkrysset.

                Nedsatt fartsgrense her bør føre til at mange bilister heller kjører E18.

Det bør være forbudt for gjennomkjøring for tungtransport fra Haukerødkrysset til Skolmar.

I tillegg til bro ved Haukerød skole vil vi også ha lysregulert fotgjengerfelt.

Sikre overgang over Klavenesveien ved Haukerødkrysset.

Fotgjengerfelt ved alle busstopp langs Raveien.

 Vi ber om en reell måling av trafikkøkningen etter at bommene på E18 kom på plass. Her bør det også registreres hvor mye tungtrafikken har økt.

 Vi i FAU ved Haukerød er sterkt bekymret over utviklingen og vil ikke se at et barns liv går tapt før det iverksettes tiltak rundt dette.

 

Med hilsen

Leder FAU ved Haukerød skole

Tommy Stokke Viken